Hannah Carolin
Hannah Carolin
17.03.2018
11:35 Uhr
51 cm
3000 g
Marian Maximilian
Marian Maximilian
14.03.2018
08:36 Uhr
56 cm
4150 g
Kurt-Burkhardt
Kurt-Burkhardt
14.03.2018
05:14 Uhr
52 cm
3570 g
Jonas Henry
Jonas Henry
13.03.2018
08:38 Uhr
49 cm
3040 g
Victoria
Victoria
11.03.2018
12:55 Uhr
51 cm
3480 g
Miray
Miray
11.03.2018
11:59 Uhr
49 cm
3200 g
Nora Estelle
Nora Estelle
10.03.2018
20:10 Uhr
50 cm
3330 g
Lena
Lena
10.03.2018
03:48 Uhr
52 cm
3450 g
Fiete
Fiete
09.03.2018
14:58 Uhr
50 cm
3415 g
Karl
Karl
06.03.2018
08:15 Uhr
54 cm
3625 g
Mia
Mia
06.03.2018
00:06 Uhr
54 cm
3980 g
Cem Elias
Cem Elias
02.03.2018
08:16 Uhr
46 cm
2710 g
Katharina Maria
Katharina Maria
02.03.2018
04:39 Uhr
54 cm
4230 g
Viktoria
Viktoria
01.03.2018
14:05 Uhr
49 cm
2630 g
Jore Sebastian
Jore Sebastian
27.02.2018
14:55 Uhr
52 cm
3430 g