David
David
16.02.2020
17:27 Uhr
53 cm
3030 g
Paulina
Paulina
15.02.2020
16:54 Uhr
54 cm
3860 g
Eliana
Eliana
14.02.2020
03:44 Uhr
56 cm
3600 g
Luke
Luke
13.02.2020
14:56 Uhr
49 cm
2790 g
Peter Jakob
Peter Jakob
13.02.2020
06:04 Uhr
55 cm
3590 g
Louisa
Louisa
12.02.2020
15:51 Uhr
52 cm
3770 g
Johan Walter
Johan Walter
12.02.2020
13:26 Uhr
51 cm
3320 g
Lotta
Lotta
12.02.2020
01:34 Uhr
51 cm
3670 g
Enna Lumi
Enna Lumi
11.02.2020
10:52 Uhr
52 cm
3850 g
Ginny Victoria
Ginny Victoria
09.02.2020
04:49 Uhr
52 cm
3280 g
Ella
Ella
08.02.2020
20:20 Uhr
53 cm
3510 g
Paulina
Paulina
06.02.2020
09:06 Uhr
49 cm
2990 g
Klara Viktoria Rosemarie
Klara Viktoria Rosemarie
04.02.2020
10:21 Uhr
50 cm
3480 g
Jenke
Jenke
04.02.2020
10:09 Uhr
51 cm
3400 g
Ella
Ella
04.02.2020
06:30 Uhr
54 cm
3655 g